ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
• 

Коротка інформація

Сертифікація ISO
Зас­но­ва­на 2 ве­рес­ня 1992 ро­ку, на­ша ком­панія вже в 1994 році ста­ла од­ним з найбільших в Україні екс­пор­терів та імпор­терів підшип­ників ко­чен­ня, спеціалізу­ю­чись на по­ста­чан­нях підприємствам України, країн СНД та да­ле­ко­го за­рубіжжя про­дукції, ви­роб­ле­ної підприємства­ми України, Російсь­кої Фе­де­рації та Рес­публіки Біло­русь, що раніше вхо­ди­ли до си­сте­му «Дер­жавні Підшип­ни­кові За­во­ди» (ДПЗ).

У 1995 році ми вста­но­ви­ли ділові відно­си­ни і пер­ши­ми в СНД укла­ли дис­триб'юторсь­ку уго­ду з найбільшим ви­роб­ни­ком підшип­ників ко­чен­ня — шведсь­кою ком­панією SKF, чим за­без­пе­чи­ли до­ступ українсь­ких підприємств до ви­со­ко­якісної про­дукції. Співпра­ця з все­світньо відо­мим ви­роб­ни­ком підшип­ників за­по­чат­ку­ва­ла ще більш серй­оз­ну про­фесійну спеціалізацію ком­панії, сфо­ку­су­вав­ши її зу­сил­ля на ста­нов­ленні ви­со­ко­клас­ним фахівцем у га­лузі підшип­ників, та визна­чи­ла пріори­тетні на­пря­ми по­даль­шо­го роз­вит­ку.

У на­ступні ро­ки, ви­пе­реджа­ю­чи зрос­та­ючі по­тре­би рин­ку, ми вста­но­ви­ли та підт­ри­муємо тісні парт­нерські відно­си­ни з ба­гатьма відо­ми­ми у світі ви­роб­ни­ка­ми ви­со­ко­якісних підшип­ників та інших ви­со­ко­тех­но­логічних про­дуктів.

Вже до 2000 ро­ку ми ство­ри­ли у місті Хар­кові склад євро­пейсь­ко­го рівня, в яко­му постійно підт­ри­мується по­над 10.000 най­ме­ну­вань підшип­ників ко­чен­ня та ко­в­зан­ня, підшип­ни­ко­вих кор­пусів та ву­злів, вільних де­та­лей, обгінних муфт, ком­по­нентів лінійно­го пе­реміщен­ня та інших про­дуктів. Наш склад функціонує як ди­намічна сто­ха­стич­на си­сте­ма ма­со­во­го об­слу­го­ву­ван­ня, що пра­гне до ви­ко­нан­ня кож­ної ви­мо­ги. То­варні за­па­си фор­му­ють­ся на підставі ба­га­торічної ста­ти­сти­ки по­пи­ту та ко­ри­гу­ють­ся з ураху­ван­ням по­треб як постійних, так і по­тенційних клієнтів ком­панії, а роз­ви­не­на си­сте­ма логісти­ки за­без­пе­чує своєчасне на­д­ход­жен­ня про­дукції від ви­роб­ників та швид­ку до­став­ку клієнтам в Україні та за її ме­жа­ми.

ISO

Ре­а­гу­ю­чи на технічні та тех­но­логічні по­тре­би клієнтів, у перші ро­ки XXI століття ми ство­ри­ли у ком­панії про­ект­но-кон­струк­торсь­ке бю­ро спеціаль­них підшип­ни­ко­вих опір та інно­ваційну ла­бо­ра­торію про­блем тер­тя та ре­сур­со­збе­ре­жен­ня у ме­ханічних си­сте­мах.

У 2005 році ми ро­з­ро­би­ли та впро­ва­ди­ли в нашій ком­панії Си­сте­му Ме­недж­мен­ту Якості, а ор­ган із сер­тифікації TUV CERT підтвер­див її відповідність ви­мо­гам міжна­род­но­го стан­дар­ту ISO 9001:2000 у на­ступ­них га­лу­зях — дис­три­буція, зберіган­ня та про­даж підшип­ників, ком­плек­ту­ю­чих та об­лад­нан­ня; інже­нерні по­слу­ги з ви­бо­ру, діагно­сти­ки та сервісу підшип­ників; ро­з­роб­ка ву­злів ма­шин та технічний аудит про­ми­сло­во­го об­лад­нан­ня.

У 2016 році ми оно­ви­ли кор­по­ра­тив­ну Си­сте­му Ме­недж­мен­ту Якості відповідно до ви­мог міжна­род­но­го стан­дар­ту ISO 9001:2015 та у бе­резні 2017 ро­ку ор­ган із сер­тифікації AFNOR (Франція) підтвер­див її відповідність ви­мо­гам цьо­го стан­дар­ту.

Ґрун­ту­ю­чись на офіційних да­них дер­жав­них ор­ганів ста­ти­сти­ки України за 2009 рік, на­ша ком­панія от­ри­ма­ла зван­ня «Екс­пор­тер ро­ку»; у ка­те­горії «Куль­кові та ро­ли­кові підшип­ни­ки» за кри­теріями «Гео­графія» та «Ди­вер­сифікація».

Сьо­годні на­ша ком­панія — це стабільний ко­лек­тив фахівців, які з лю­бов'ю став­лять­ся до своєї спра­ви, ро­зум­но і твор­чо вирішу­ють про­бле­ми на­ших клієнтів. Для нас од­на­ко­во важ­ливі індустріаль­ний гігант, що мо­дернізує унікаль­ну підшип­ни­ко­ву опо­ру і уміле­ць, який ре­мон­тує елек­тро­д­риль, аг­рарій, чий ком­байн зу­пи­ни­вся в полі, і ма­ши­но­будівник, що сте­жить за графіком ком­плек­тації на кон­веєр.

Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international