ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT
• 

Коротка інформація

Сертифікація ISO
Зас­но­ва­на 2 ве­рес­ня 1992 ро­ку, на­ша ком­панія вже в 1994 році ста­ла од­ним з найбільших в Україні екс­пор­терів та імпор­терів підшип­ників ко­чен­ня, спеціалізу­ю­чись на по­ста­чан­нях підприємствам України, країн СНД та да­ле­ко­го за­рубіжжя про­дукції, ви­роб­ле­ної підприємства­ми України, Російсь­кої Фе­де­рації та Рес­публіки Біло­русь, що раніше вхо­ди­ли до си­сте­му «Дер­жавні Підшип­ни­кові За­во­ди» (ДПЗ).

У 1995 році ми вста­но­ви­ли ділові відно­си­ни і пер­ши­ми в СНД укла­ли дис­триб'юторсь­ку уго­ду з найбільшим ви­роб­ни­ком підшип­ників ко­чен­ня — шведсь­кою ком­панією SKF, чим за­без­пе­чи­ли до­ступ українсь­ких підприємств до ви­со­ко­якісної про­дукції. Співпра­ця з все­світньо відо­мим ви­роб­ни­ком підшип­ників за­по­чат­ку­ва­ла ще більш серй­оз­ну про­фесійну спеціалізацію ком­панії, сфо­ку­су­вав­ши її зу­сил­ля на ста­нов­ленні ви­со­ко­клас­ним фахівцем у га­лузі підшип­ників, та визна­чи­ла пріори­тетні на­пря­ми по­даль­шо­го роз­вит­ку.

У на­ступні ро­ки, ви­пе­реджа­ю­чи зрос­та­ючі по­тре­би рин­ку, ми вста­но­ви­ли та підт­ри­муємо тісні парт­нерські відно­си­ни з ба­гатьма відо­ми­ми у світі ви­роб­ни­ка­ми ви­со­ко­якісних підшип­ників та інших ви­со­ко­тех­но­логічних про­дуктів.

Вже до 2000 ро­ку ми ство­ри­ли у місті Хар­кові склад євро­пейсь­ко­го рівня, в яко­му постійно підт­ри­мується по­над 10.000 най­ме­ну­вань підшип­ників ко­чен­ня та ко­в­зан­ня, підшип­ни­ко­вих кор­пусів та ву­злів, вільних де­та­лей, обгінних муфт, ком­по­нентів лінійно­го пе­реміщен­ня та інших про­дуктів. Наш склад функціонує як ди­намічна сто­ха­стич­на си­сте­ма ма­со­во­го об­слу­го­ву­ван­ня, що пра­гне до ви­ко­нан­ня кож­ної ви­мо­ги. То­варні за­па­си фор­му­ють­ся на підставі ба­га­торічної ста­ти­сти­ки по­пи­ту та ко­ри­гу­ють­ся з ураху­ван­ням по­треб як постійних, так і по­тенційних клієнтів ком­панії, а роз­ви­не­на си­сте­ма логісти­ки за­без­пе­чує своєчасне на­д­ход­жен­ня про­дукції від ви­роб­ників та швид­ку до­став­ку клієнтам в Україні та за її ме­жа­ми.

ISO

Ре­а­гу­ю­чи на технічні та тех­но­логічні по­тре­би клієнтів, у перші ро­ки XXI століття ми ство­ри­ли у ком­панії про­ект­но-кон­струк­торсь­ке бю­ро спеціаль­них підшип­ни­ко­вих опір та інно­ваційну ла­бо­ра­торію про­блем тер­тя та ре­сур­со­збе­ре­жен­ня у ме­ханічних си­сте­мах.

У 2005 році ми ро­з­ро­би­ли та впро­ва­ди­ли в нашій ком­панії Си­сте­му Ме­недж­мен­ту Якості, а ор­ган із сер­тифікації TUV CERT підтвер­див її відповідність ви­мо­гам міжна­род­но­го стан­дар­ту ISO 9001:2000 у на­ступ­них га­лу­зях — дис­три­буція, зберіган­ня та про­даж підшип­ників, ком­плек­ту­ю­чих та об­лад­нан­ня; інже­нерні по­слу­ги з ви­бо­ру, діагно­сти­ки та сервісу підшип­ників; ро­з­роб­ка ву­злів ма­шин та технічний аудит про­ми­сло­во­го об­лад­нан­ня.

У 2016 році ми оно­ви­ли кор­по­ра­тив­ну Си­сте­му Ме­недж­мен­ту Якості відповідно до ви­мог міжна­род­но­го стан­дар­ту ISO 9001:2015 та у бе­резні 2017 ро­ку ор­ган із сер­тифікації AFNOR (Франція) підтвер­див її відповідність ви­мо­гам цьо­го стан­дар­ту.

Ґрун­ту­ю­чись на офіційних да­них дер­жав­них ор­ганів ста­ти­сти­ки України за 2009 рік, на­ша ком­панія от­ри­ма­ла зван­ня «Екс­пор­тер ро­ку»; у ка­те­горії «Куль­кові та ро­ли­кові підшип­ни­ки» за кри­теріями «Гео­графія» та «Ди­вер­сифікація».

Сьо­годні на­ша ком­панія — це стабільний ко­лек­тив фахівців, які з лю­бов'ю став­лять­ся до своєї спра­ви, ро­зум­но і твор­чо вирішу­ють про­бле­ми на­ших клієнтів. Для нас од­на­ко­во важ­ливі індустріаль­ний гігант, що мо­дернізує унікаль­ну підшип­ни­ко­ву опо­ру і уміле­ць, який ре­мон­тує елек­тро­д­риль, аг­рарій, чий ком­байн зу­пи­ни­вся в полі, і ма­ши­но­будівник, що сте­жить за графіком ком­плек­тації на кон­веєр.

Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international