ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT
• 

Підшипники

Обладнання
Автомобільні частини
• 

Огляд

Основні типи
Інтерактивний каталог
Інформація
Не­мож­ли­во уяви­ти будь-який су­час­ний ме­ханізм без підшип­ни­ка, функції яко­го по­ля­га­ють з од­но­го бо­ку, у знач­но­му змен­шенні тер­тя між де­та­ля­ми ме­ханізму, що обер­тається і не­ру­хо­мою, а з іншо­го — у здат­ності не­сти певне на­ван­та­жен­ня. Важ­ли­ву роль відіграє і ущільнен­ня, яке за­хи­щає підшип­ник від зовнішніх впливів та утри­мує в ньо­му ма­сти­ло. Дов­говічність і надійність будь-яко­го ме­ханізму, знач­ною мірою, за­ле­жить від пра­виль­ності ви­бо­ру і якості підшип­ників, ущільнень і ма­стил.

За свою тро­хи більш ніж 100-річну су­час­ну історію, з мо­мен­ту по­чат­ку пер­шо­го ма­со­во­го ви­роб­ництва в 1883 році в Німеч­чині, яке ста­ло мож­ли­вим за­в­дя­ки ви­на­хо­ду ма­ши­ни для шліфу­ван­ня куль, підшип­ник ко­чен­ня за­ли­шається од­но­час­но і кон­сер­ва­тив­ною та інно­ваційною де­тал­лю ма­шин і ме­ханізмів. Так у підшип­ни­ка ко­чен­ня незмінни­ми є прин­цип ро­бо­ти — заміна тер­тя ко­в­зан­ня тер­тям ко­чен­ня, і набір ос­нов­них ком­по­нентів — внутрішнє та зовнішнє кільця, тіла ко­чен­ня та се­па­ра­тор. У той же час, сліду­ю­чи зрос­та­ю­чим по­тре­бам усіх га­лу­зей про­ми­сло­вості, постійно з'яв­ля­ють­ся все нові і нові кон­струкції підшип­ників, удос­ко­на­лю­ють­ся за­сто­со­ву­вані ма­теріали, тех­но­логії ви­роб­ництва та кон­тро­лю. кон­струк­тив­ни­ми ви­ко­нан­ня­ми, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ни­ми тіла­ми ко­чен­ня, на­ван­та­жен­ня­ми, швид­ко­стя­ми обер­тан­ня, точністю і ба­гатьма інши­ми па­ра­мет­ра­ми. Най­менші з яких ва­жать част­ки гра­ма, а найбільші — де­сят­ки тонн.

Ма­ю­чи су­час­ну інфор­маційну ба­зу, ши­рокі технічні знан­ня, кваліфіко­ва­ний пер­со­нал, най­шир­ший асор­ти­мент про­дукції на влас­но­му складі, роз­ви­нені зв'яз­ки з по­ста­чаль­ни­ка­ми ми мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти найбільш підхо­дящі ти­пи підшип­ників і ущільнень для не­обхідної об­ласті за­сто­су­ван­ня.

Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international