ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
• 

Підшипники

Обладнання
Автомобільні частини
• 

Огляд

Основні типи
Інтерактивний каталог
Інформація
Не­мож­ли­во уяви­ти будь-який су­час­ний ме­ханізм без підшип­ни­ка, функції яко­го по­ля­га­ють з од­но­го бо­ку, у знач­но­му змен­шенні тер­тя між де­та­ля­ми ме­ханізму, що обер­тається і не­ру­хо­мою, а з іншо­го — у здат­ності не­сти певне на­ван­та­жен­ня. Важ­ли­ву роль відіграє і ущільнен­ня, яке за­хи­щає підшип­ник від зовнішніх впливів та утри­мує в ньо­му ма­сти­ло. Дов­говічність і надійність будь-яко­го ме­ханізму, знач­ною мірою, за­ле­жить від пра­виль­ності ви­бо­ру і якості підшип­ників, ущільнень і ма­стил.

За свою тро­хи більш ніж 100-річну су­час­ну історію, з мо­мен­ту по­чат­ку пер­шо­го ма­со­во­го ви­роб­ництва в 1883 році в Німеч­чині, яке ста­ло мож­ли­вим за­в­дя­ки ви­на­хо­ду ма­ши­ни для шліфу­ван­ня куль, підшип­ник ко­чен­ня за­ли­шається од­но­час­но і кон­сер­ва­тив­ною та інно­ваційною де­тал­лю ма­шин і ме­ханізмів. Так у підшип­ни­ка ко­чен­ня незмінни­ми є прин­цип ро­бо­ти — заміна тер­тя ко­в­зан­ня тер­тям ко­чен­ня, і набір ос­нов­них ком­по­нентів — внутрішнє та зовнішнє кільця, тіла ко­чен­ня та се­па­ра­тор. У той же час, сліду­ю­чи зрос­та­ю­чим по­тре­бам усіх га­лу­зей про­ми­сло­вості, постійно з'яв­ля­ють­ся все нові і нові кон­струкції підшип­ників, удос­ко­на­лю­ють­ся за­сто­со­ву­вані ма­теріали, тех­но­логії ви­роб­ництва та кон­тро­лю. кон­струк­тив­ни­ми ви­ко­нан­ня­ми, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ни­ми тіла­ми ко­чен­ня, на­ван­та­жен­ня­ми, швид­ко­стя­ми обер­тан­ня, точністю і ба­гатьма інши­ми па­ра­мет­ра­ми. Най­менші з яких ва­жать част­ки гра­ма, а найбільші — де­сят­ки тонн.

Ма­ю­чи су­час­ну інфор­маційну ба­зу, ши­рокі технічні знан­ня, кваліфіко­ва­ний пер­со­нал, най­шир­ший асор­ти­мент про­дукції на влас­но­му складі, роз­ви­нені зв'яз­ки з по­ста­чаль­ни­ка­ми ми мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти найбільш підхо­дящі ти­пи підшип­ників і ущільнень для не­обхідної об­ласті за­сто­су­ван­ня.

Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international