ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT
Alwayse
Alwayse Engineering Limited, Birmingham, UK
Ком­панія Alwayse Engineering бу­ла зас­но­ва­на в 1939 році в Бірмінгемі, Англія. Во­на є твор­цем куль­ко­вих опор вільно­го пе­реміщен­ня, які ста­ли невід'ємною ча­сти­ною про­ми­сло­вості транс­пор­ту­ван­ня ма­теріалів. …
Assalub
Assalub AB, Åtvidaberg, Sweden
Ком­панія Assalub має більш ніж 90-річний до­свід про­ек­ту­ван­ня та ви­го­тов­лен­ня про­дуктів для раціональ­но­го зма­щу­ван­ня. У 1928 році ком­панією був за­па­тен­то­ва­ний пер­ший на­сос для зма­щу­ван­ня па­ро­вих та ди­зель­них дви­гунів, ком­пре­сорів та тех­но­логічних ма­шин. …
Cooper
Cooper Roller Bearings Co. Ltd., Norfolk, UK
Зас­но­ва­на в 1894 році, ком­панія Cooper Roller Bearings в 1907 році. ро­з­ро­би­ла унікальні роз'ємні підшип­ни­ки ко­чен­ня. Най­важ­ливішою особ­ливістю яких є по­вністю роз'ємна кон­струкція, за­хи­ще­на 137 па­тен­та­ми. …
Durbal
Durbal GmbH & Co. KG, Öhringen, Germany
Ком­панія Durbal GmbH & Co. KG бу­ла зас­но­ва­на у 1917 році як ви­роб­ник шарнірних го­ло­вок для авіаційної про­ми­сло­вості. Сьо­годні надміцні шарнірні голівки Durbal ста­ли про­ми­сло­вим стан­дар­том. …
Faro
Faro Industriale S. p. A., Calendasco, Italy
На по­чат­ку 80-х років ком­панія Faro Industriale S. p. A. бу­ло зас­но­ва­но як ко­мерційне підприємство. У 1984 році Faro Industriale S. p. A. та інша ком­панія, що пра­цює в такій же га­лузі, об'єдна­ли свої зу­сил­ля і по­ча­ли ви­роб­ниц­тво спеціаль­них підшип­ників. …
Gamet
600 UK Limited, Colchester, England
Ком­панія Gamet Bearings, що вхо­дить до групи 600, ви­роб­ляє ви­со­ко­точні підшип­ни­ки з конічни­ми ро­ли­ка­ми вже по­над 40 років. Ство­ре­на для за­до­во­лен­ня по­треб вер­ста­то­бу­ду­ван­ня сьо­годні ком­панія Gamet при­сут­ня і в інших сек­то­рах про­ми­сло­вості. …
GMN
GMN Paul Muller Industrie GmbH & Co. KG, Nurnberg, Germany
Ма­ю­чи більш ніж дев'яно­сто п'ятирічний до­свід, ком­панія Paul Muller Industrie GmbH ви­роб­ляє ши­ро­ку га­му ви­со­ко­точ­них підшип­ників, шпин­делів, муфт вільно­го хо­ду та без­кон­такт­них ущільнень. …
GRW
Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG, Rimpar, Germany
Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG є провідним ро­з­роб­ни­ком та ви­роб­ни­ком ви­со­ко­точ­них, ма­лих, мініатюр­них та інстру­мен­таль­них підшип­ників, а та­кож шпин­дель­них підшип­ників та ком­плект­них підшип­ни­ко­вих ву­злів. …
IKO
Nippon Thompson Co., Ltd., Tokyo, Japan
Ком­панія Nippon Thompson ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла свою влас­ну тех­но­логію для ро­з­роб­ки та ви­роб­ництва пер­шо­го японсь­ко­го підшип­ни­ка з гол­ча­сти­ми ро­ли­ка­ми та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла ці на­ко­пи­чені знан­ня для ви­хо­ду на ри­нок лінійних ро­ли­ко­вих на­прям­них. …
JNS
Nose Seiko Co., Ltd., Osaka, Japan
У 1961 році в Оса­ке Хіде­ка­зу Но­се по­ча­ло­ся но­ве ви­роб­ниц­тво де­та­лей підшип­ників Ніс Seiki Kogyosyo. Потім, в 1979 році від ви­роб­ництва де­та­лей підшип­ників ком­панія пе­рей­ш­ла до ви­роб­ництва іголь­ча­тих підшип­ників, на­ступ­них і ку­лач­ко­вих опор­них ро­ликів. …
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international