ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Alwayse
Alwayse Engineering Limited, Birmingham, UK
Ком­панія Alwayse Engineering бу­ла зас­но­ва­на в 1939 році в Бірмінгемі, Англія. Во­на є твор­цем куль­ко­вих опор вільно­го пе­реміщен­ня, які ста­ли невід'ємною ча­сти­ною про­ми­сло­вості транс­пор­ту­ван­ня ма­теріалів. …
Assalub
Assalub AB, Åtvidaberg, Sweden
Ком­панія Assalub має більш ніж 90-річний до­свід про­ек­ту­ван­ня та ви­го­тов­лен­ня про­дуктів для раціональ­но­го зма­щу­ван­ня. У 1928 році ком­панією був за­па­тен­то­ва­ний пер­ший на­сос для зма­щу­ван­ня па­ро­вих та ди­зель­них дви­гунів, ком­пре­сорів та тех­но­логічних ма­шин. …
Cooper
Cooper Roller Bearings Co. Ltd., Norfolk, UK
Зас­но­ва­на в 1894 році, ком­панія Cooper Roller Bearings в 1907 році. ро­з­ро­би­ла унікальні роз'ємні підшип­ни­ки ко­чен­ня. Най­важ­ливішою особ­ливістю яких є по­вністю роз'ємна кон­струкція, за­хи­ще­на 137 па­тен­та­ми. …
Durbal
Durbal GmbH & Co. KG, Öhringen, Germany
Ком­панія Durbal GmbH & Co. KG бу­ла зас­но­ва­на у 1917 році як ви­роб­ник шарнірних го­ло­вок для авіаційної про­ми­сло­вості. Сьо­годні надміцні шарнірні голівки Durbal ста­ли про­ми­сло­вим стан­дар­том. …
Faro
Faro Industriale S. p. A., Calendasco, Italy
На по­чат­ку 80-х років ком­панія Faro Industriale S. p. A. бу­ло зас­но­ва­но як ко­мерційне підприємство. У 1984 році Faro Industriale S. p. A. та інша ком­панія, що пра­цює в такій же га­лузі, об'єдна­ли свої зу­сил­ля і по­ча­ли ви­роб­ниц­тво спеціаль­них підшип­ників. …
Gamet
600 UK Limited, Colchester, England
Ком­панія Gamet Bearings, що вхо­дить до групи 600, ви­роб­ляє ви­со­ко­точні підшип­ни­ки з конічни­ми ро­ли­ка­ми вже по­над 40 років. Ство­ре­на для за­до­во­лен­ня по­треб вер­ста­то­бу­ду­ван­ня сьо­годні ком­панія Gamet при­сут­ня і в інших сек­то­рах про­ми­сло­вості. …
GMN
GMN Paul Muller Industrie GmbH & Co. KG, Nurnberg, Germany
Ма­ю­чи більш ніж дев'яно­сто п'ятирічний до­свід, ком­панія Paul Muller Industrie GmbH ви­роб­ляє ши­ро­ку га­му ви­со­ко­точ­них підшип­ників, шпин­делів, муфт вільно­го хо­ду та без­кон­такт­них ущільнень. …
GRW
Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG, Rimpar, Germany
Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG є провідним ро­з­роб­ни­ком та ви­роб­ни­ком ви­со­ко­точ­них, ма­лих, мініатюр­них та інстру­мен­таль­них підшип­ників, а та­кож шпин­дель­них підшип­ників та ком­плект­них підшип­ни­ко­вих ву­злів. …
IKO
Nippon Thompson Co., Ltd., Tokyo, Japan
Ком­панія Nippon Thompson ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла свою влас­ну тех­но­логію для ро­з­роб­ки та ви­роб­ництва пер­шо­го японсь­ко­го підшип­ни­ка з гол­ча­сти­ми ро­ли­ка­ми та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла ці на­ко­пи­чені знан­ня для ви­хо­ду на ри­нок лінійних ро­ли­ко­вих на­прям­них. …
JNS
Nose Seiko Co., Ltd., Osaka, Japan
У 1961 році в Оса­ке Хіде­ка­зу Но­се по­ча­ло­ся но­ве ви­роб­ниц­тво де­та­лей підшип­ників Ніс Seiki Kogyosyo. Потім, в 1979 році від ви­роб­ництва де­та­лей підшип­ників ком­панія пе­рей­ш­ла до ви­роб­ництва іголь­ча­тих підшип­ників, на­ступ­них і ку­лач­ко­вих опор­них ро­ликів. …
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international