Мапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Ми знаємо про підшипники більше…
Ком­панія NOC international це:

пер­ший сер­тифіко­ва­ний за стан­дар­том ISO 9001 в Україні не­за­леж­ний по­ста­чаль­ник підшип­ників, об­лад­нан­ня для екс­плу­а­тації ву­злів підшип­ників, інже­нер­них та сервісних по­слуг;

ба­га­торічні дис­триб'юторські уго­ди та міцні парт­нерські відно­си­ни з найбільши­ми ви­роб­ни­ка­ми підшип­ників та інших ви­со­ко­тех­но­логічних про­дуктів;

най­шир­ший асор­ти­мент підшип­ників ко­чен­ня та ко­в­зан­ня, підшип­ни­ко­вих ву­злів і кор­пусів, вільних де­та­лей та при­лад­дя, постійно підт­ри­му­ва­ний на своєму складі;

про­ект­но-кон­струк­торсь­ке бю­ро спеціаль­них підшип­ни­ко­вих опор та інно­ваційна ла­бо­ра­торія про­блем тер­тя та ре­сур­со­збе­ре­жен­ня у ме­ханічних си­сте­мах;

стабільний ко­лек­тив про­фесіоналів, що транс­фор­му­ють свої знан­ня та до­свід у дов­говічність підшип­ни­ко­вих ву­злів та надійність ма­шин.

Продукти
Підшипники
Продукти
Обладнання
Продукти
Автомобільні частини
Торгові марки (за алфавітом)
Публікації
Каталоги
Контакти
Мапа
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international