Мапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT
Ми знаємо про підшипники більше…
Ком­панія NOC international це:

пер­ший сер­тифіко­ва­ний за стан­дар­том ISO 9001 в Україні не­за­леж­ний по­ста­чаль­ник підшип­ників, об­лад­нан­ня для екс­плу­а­тації ву­злів підшип­ників, інже­нер­них та сервісних по­слуг;

ба­га­торічні дис­триб'юторські уго­ди та міцні парт­нерські відно­си­ни з найбільши­ми ви­роб­ни­ка­ми підшип­ників та інших ви­со­ко­тех­но­логічних про­дуктів;

най­шир­ший асор­ти­мент підшип­ників ко­чен­ня та ко­в­зан­ня, підшип­ни­ко­вих ву­злів і кор­пусів, вільних де­та­лей та при­лад­дя, постійно підт­ри­му­ва­ний на своєму складі;

про­ект­но-кон­струк­торсь­ке бю­ро спеціаль­них підшип­ни­ко­вих опор та інно­ваційна ла­бо­ра­торія про­блем тер­тя та ре­сур­со­збе­ре­жен­ня у ме­ханічних си­сте­мах;

стабільний ко­лек­тив про­фесіоналів, що транс­фор­му­ють свої знан­ня та до­свід у дов­говічність підшип­ни­ко­вих ву­злів та надійність ма­шин.

Продукти
Підшипники
Продукти
Обладнання
Продукти
Автомобільні частини
Торгові марки (за алфавітом)
Публікації
Каталоги
Контакти
Мапа
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international