ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
• 

Підшипники

Обладнання
Автомобільні частини
Огляд
Основні типи
• 

Інтерактивний каталог

Інформація
Для до­сту­пу до інтер­ак­тив­но­го ка­та­ло­гу вам не­обхідно ав­то­ри­зу­ва­ти­ся. Як­що у вас ще не­має логіна та па­ро­ля, будь лас­ка, за­реєструй­тесь.
Інтер­ак­тив­ний ка­та­лог доз­во­ляє про­во­ди­ти по­шук про­дуктів за ти­пом, по­вним або част­ко­вим по­зна­чен­ням, ос­нов­ни­ми розміра­ми або будь-яки­ми комбінаціями пе­реліче­них па­ра­метрів.

Для по­шу­ку па­ра­метрів за по­зна­чен­ням не­обхідно вве­сти в по­ле 1 по­зна­чен­ня (по­вністю або част­ко­во) і ви­беріть ме­тод по­шу­ку 2 за сов­па­дан­ням вве­де­ної стро­ки з по­чат­ком по­зна­чен­ня або з будь-яким йо­го місцем. На­при­клад, як­що вве­сти в по­ле 6206 і виб­ра­ти ме­тод «По­чи­нається» в ре­зуль­таті от­ри­ма­но: 6206; 6206-2RS1 і 6206 N, як­що виб­ра­ти ме­тод «Містить», от­ри­маємо: 1726206-2RS1; 362060 і 6206 для то­го ж зна­чен­ня в полі. У вве­де­но­му полі та знай­де­них по­зна­чен­нях си­сте­ма ігно­рує пробіли та розділові зна­ки, так при вве­денні 6228 от­ри­муємо 6228 і 62/28, а при вве­денні 607-2 от­ри­муємо 607-2Z і 6072 MA.

Для по­шу­ку се­ред пев­но­го ти­пу про­дукції не­обхідно виб­ра­ти тип се­ред вка­за­них у спис­ку 3, мож­ли­во як один, так або кілька. Як­що не вибра­но жод­но­го ти­пу, по­шук відбу­ва­ти­меть­ся се­ред усіх типів.

Для по­шу­ку за розміра­ми не­обхідно вве­сти діапа­зо­ни або точні зна­чен­ня у по­ля 4, останні вво­дять­ся тільки в по­ле «Від (вклю­ча­ю­чи)». Послідовність вве­ден­ня розмірів для різних про­дуктів на­ве­де­но ліво­руч. Як де­сят­ко­вий роздільник мож­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти сим­во­ли «.» і «,».

Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international