ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT
• 

Підшипники

Обладнання
Автомобільні частини
Огляд
Основні типи
• 

Інтерактивний каталог

Інформація
Для до­сту­пу до інтер­ак­тив­но­го ка­та­ло­гу вам не­обхідно ав­то­ри­зу­ва­ти­ся. Як­що у вас ще не­має логіна та па­ро­ля, будь лас­ка, за­реєструй­тесь.
Інтер­ак­тив­ний ка­та­лог доз­во­ляє про­во­ди­ти по­шук про­дуктів за ти­пом, по­вним або част­ко­вим по­зна­чен­ням, ос­нов­ни­ми розміра­ми або будь-яки­ми комбінаціями пе­реліче­них па­ра­метрів.

Для по­шу­ку па­ра­метрів за по­зна­чен­ням не­обхідно вве­сти в по­ле 1 по­зна­чен­ня (по­вністю або част­ко­во) і ви­беріть ме­тод по­шу­ку 2 за сов­па­дан­ням вве­де­ної стро­ки з по­чат­ком по­зна­чен­ня або з будь-яким йо­го місцем. На­при­клад, як­що вве­сти в по­ле 6206 і виб­ра­ти ме­тод «По­чи­нається» в ре­зуль­таті от­ри­ма­но: 6206; 6206-2RS1 і 6206 N, як­що виб­ра­ти ме­тод «Містить», от­ри­маємо: 1726206-2RS1; 362060 і 6206 для то­го ж зна­чен­ня в полі. У вве­де­но­му полі та знай­де­них по­зна­чен­нях си­сте­ма ігно­рує пробіли та розділові зна­ки, так при вве­денні 6228 от­ри­муємо 6228 і 62/28, а при вве­денні 607-2 от­ри­муємо 607-2Z і 6072 MA.

Для по­шу­ку се­ред пев­но­го ти­пу про­дукції не­обхідно виб­ра­ти тип се­ред вка­за­них у спис­ку 3, мож­ли­во як один, так або кілька. Як­що не вибра­но жод­но­го ти­пу, по­шук відбу­ва­ти­меть­ся се­ред усіх типів.

Для по­шу­ку за розміра­ми не­обхідно вве­сти діапа­зо­ни або точні зна­чен­ня у по­ля 4, останні вво­дять­ся тільки в по­ле «Від (вклю­ча­ю­чи)». Послідовність вве­ден­ня розмірів для різних про­дуктів на­ве­де­но ліво­руч. Як де­сят­ко­вий роздільник мож­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти сим­во­ли «.» і «,».

Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international