ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Alwayse

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Alwayse Engineering Limited, Birmingham, UK
Ком­панія Alwayse Engineering бу­ла зас­но­ва­на в 1939 році в Бірмінгемі, Англія. Во­на є твор­цем куль­ко­вих опор вільно­го пе­реміщен­ня, які ста­ли невід'ємною ча­сти­ною про­ми­сло­вості транс­пор­ту­ван­ня ма­теріалів.

Най­ме­ну­ван­ня «Alwayse» по­хо­дить від здат­ності цих куль­ко­вих опор вільно пе­реміща­ти в будь-яко­му на­прям­ку найрізно­манітніші ма­теріали з мож­ливістю миттєвої зміни на­пря­му їх пе­реміщен­ня.

Ви­ко­ри­сто­ву­вані в за­ван­та­жу­валь­них або ма­ши­нах, що по­да­ють, лініях транс­пор­ту­ван­ня то­варів або ма­теріалів, як аль­тер­на­ти­ва ро­ли­кам або си­сте­мам лінійно­го пе­реміщен­ня, куль­кові опо­ри вільно­го пе­реміщен­ня ви­ко­ну­ють важ­ли­ву і істот­ну функцію у найрізно­манітніших га­лу­зях про­ми­сло­вості у всьо­му світі.

У 2008 році ком­панія Alwayse Engineering бу­ла відзна­че­на Queen's Award for Enterprise у ка­те­горії «Міжна­род­на торгівля» за ре­кордне ви­ко­нан­ня екс­порт­них по­ста­вок.

З 2003 ро­ку NOC International є офіційним дис­триб'юто­ром Alwayse.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international