ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Assalub

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Assalub AB, Åtvidaberg, Sweden
Ком­панія Assalub має більш ніж 90-річний до­свід про­ек­ту­ван­ня та ви­го­тов­лен­ня про­дуктів для раціональ­но­го зма­щу­ван­ня. У 1928 році ком­панією був за­па­тен­то­ва­ний пер­ший на­сос для зма­щу­ван­ня па­ро­вих та ди­зель­них дви­гунів, ком­пре­сорів та тех­но­логічних ма­шин. Цей на­сос став ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся і по­ши­ри­вся по всьо­му світу, зро­бив­ши на­зву ком­панії доб­ре відо­мим.

Ком­панія Assalub сьо­годні є провідним у Скан­ди­навії ви­роб­ни­ком на­сосів, ком­по­нентів та ком­плекс­них цен­тралізо­ва­них си­стем для раціональ­но­го ви­ко­ри­стан­ня ма­стиль­них ма­теріалів та ав­то­ма­ти­зації про­це­су зма­щен­ня у всіх га­лу­зях про­ми­сло­вості.

З 2013 ро­ку NOC international є офіційним дис­триб'юто­ром Assalub.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international