ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Cooper

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Cooper Roller Bearings Co. Ltd., Norfolk, UK
Зас­но­ва­на в 1894 році, ком­панія Cooper Roller Bearings в 1907 році. ро­з­ро­би­ла унікальні роз'ємні підшип­ни­ки ко­чен­ня. Най­важ­ливішою особ­ливістю яких є по­вністю роз'ємна кон­струкція, за­хи­ще­на 137 па­тен­та­ми.

Всі еле­мен­ти підшип­ників — внутрішнє та зовнішнє кільце, се­па­ра­тор, кор­пус та ущільнен­ня — скла­да­ють­ся з двох ча­стин, що доз­во­ляє про­во­ди­ти вста­нов­лен­ня підшип­ників на вал ма­ши­ни без­по­се­ред­ньо в то­му місці, в яко­му во­ни пра­ц­ю­ва­ти­муть, ви­клю­ча­ю­чи опе­рацію по­в­ної або част­ко­вої роз­би­ран­ня ма­ши­ни.

З 2006 ро­ку, NOC international є офіційним ек­с­клю­зив­ним дис­триб'юто­ром Cooper.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international