ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

GRW

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG, Rimpar, Germany
Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG є провідним ро­з­роб­ни­ком та ви­роб­ни­ком ви­со­ко­точ­них, ма­лих, мініатюр­них та інстру­мен­таль­них підшип­ників, а та­кож шпин­дель­них підшип­ників та ком­плект­них підшип­ни­ко­вих ву­злів.

GRW та­кож про­ек­тує, ро­з­роб­ляє та ви­роб­ляє спеціальні про­дук­ти, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи спе­цифікації за­мов­ників. Не­за­леж­но від то­го, чи є по­тре­би дрібно­серійни­ми, ви­ма­га­ють ве­ли­ко­го об­ся­гу або по­тре­бу­ють індивіду­аль­них спе­цифікацій, ви за­вжди мо­же­те по­кла­сти­ся на GRW для за­до­во­лен­ня будь-яких ви­мог чи за­в­дань.

З 2018 ро­ку NOC international є офіційним дис­триб'юто­ром GMN.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international