ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Lutco

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Lutco, Inc., Worcester, Massachusetts, USA
По­ча­ток своєї історії в да­ле­ко­му 1945 році з не­ве­ли­ко­го це­ху по ви­го­тов­лен­ню штам­по­ва­них де­та­лей, ком­панія Lutco, Inc. ста­ла од­ним із провідних по­ста­чаль­ників підшип­ни­ко­вих рішень.

Сьо­годні Lutco, Inc., ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи свій більш ніж шістде­ся­тирічний ви­роб­ни­чий до­свід, за­без­пе­чує безліч ринків у всьо­му світі напівпре­цизійни­ми куль­ко­ви­ми підшип­ни­ка­ми та штам­по­ва­ни­ми де­та­ля­ми. Ком­панія ви­роб­ляє ши­ро­кий асор­ти­мент стан­дарт­них та спеціаль­них підшип­ників та підшип­ни­ко­вих ву­злів для ба­гатьох відо­мих ви­роб­ників сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої, са­до­вої та го­род­ньої техніки, ван­таж­но­го ав­то­транс­пор­ту та найрізно­манітнішо­го спеціаль­но­го об­лад­нан­ня.

З 2010 ро­ку NOC international є ре­сел­ле­ром Lutco.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international