ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

RBC

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
RBC Bearings Incorporated, Oxford, Connecticut, USA
Зас­но­ва­на в 1919 році ком­панія RBC Bearings Incorporated має три­ва­лу і вра­жа­ю­чу історію май­стер­ності та інно­вацій у тех­но­логії ви­роб­ництва підшип­ників, які відзна­чені чис­лен­ни­ми па­тен­та­ми.

Сьо­годні ком­панія має по­над 20 ви­роб­ни­чих май­дан­чиків, розта­шо­ва­них у Північній Аме­риці та Європі, гло­баль­ну ме­ре­жу інже­нерів зі збу­ту, дис­триб'юторів та ав­то­ри­зо­ва­них агентів.

Ком­панія RBC Bearings за­без­пе­чу­ю­чи своїх індустріаль­них, ае­ро­космічних та війсь­ко­вих спо­жи­вачів унікаль­ни­ми ро­з­роб­ка­ми для ком­плекс­но­го вирішен­ня про­блем та за­без­пе­чу­ю­чи їх ви­нят­ко­вим сервісом, чу­до­вою якістю та технічною підт­рим­кою.

З 2008 ро­ку NOC international є офіційним дис­триб'юто­ром RBC.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international