ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Ringspann

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Ringspann GmbH, Bad Homburg, Germany
Ком­панія Ringspann є спеціалістом, який має більш ніж шістде­ся­тирічний до­свід у дослідженні та ро­з­роб­лен­ня ком­по­нентів пе­ре­дачі енергії та ви­со­ко­точ­них за­тиск­них при­ст­роїв.

Інно­ваційні до­сяг­нен­ня зро­би­ли ком­панію Ringspann од­ним із провідних по­ста­чаль­ників ви­со­ко­тех­но­логічних про­дуктів пе­ре­дачі енергії та закріплен­ня. В чис­ло клієнтів ком­панії Ringspann вхо­дять відомі міжна­родні ма­ши­но­будівні та ае­ро­космічні ком­панії.

З огля­ду на особ­ли­вості ви­ко­ри­стан­ня, Ringspann про­по­нує най­кращі рішен­ня для об­ме­жу­вачів зво­рот­но­го хо­ду, обгінних або індек­су­ю­чих муфт, для ви­со­ких на­ван­та­жень, ви­со­ких швид­ко­стей або ви­со­ко­ча­стот­но­го пре­цизійно­го індек­су.

З 2010 ро­ку NOC international є ре­сел­ле­ром Ringspann.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international