ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

SNR

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
SNR Roulements, Annecy, France
Ком­панія SNR є ве­ли­ким світо­вим ви­роб­ни­ком підшип­ників ма­ю­чи більш ніж сторічний до­свід. Во­на ста­ла піоне­ром аб­со­лют­ної якості, що пер­ша у світі прой­ш­ла сер­тифікацію на відповідність стан­дар­ту ISO 9001 се­ред ви­роб­ників підшип­ників.

Ком­панія SNR ди­намічно роз­ви­вається в ав­то­мобільно­му, про­ми­сло­во­му та ае­ро­космічно­му сек­то­рах, пра­г­ну­чи по­вністю за­до­воль­ня­ти по­тре­би своїх клієнтів. Як тех­но­логічний лідер ком­панія SNR ство­ри­ла підшип­ник ASB® (підшип­ник з ак­тив­ним сен­со­ром) для зчи­ту­ван­ня швид­кості обер­тан­ня ко­ле­са.

З 2006 ро­ку NOC international є офіційним дис­триб'юто­ром SNR.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international