ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог

Sylvac

Розмістити на FacebookОпублікувати у TwitterРозмістити на LinkedInЕлектронна пошта
Sylvac SA, Crissier, Switzerland
Ком­панія Sylvac SA ви­роб­ник циф­ро­во­го інстру­мен­ту для вимірю­ван­ня лінійних розмірів бу­ла зас­но­ва­на 1978 ро­ку. Близь­ко 95% про­дукції екс­пор­тується через ме­ре­жу тор­го­вих агентів у по­над 30 країн світу.

За останні ро­ки ком­панія Sylvac SA ста­ла ліди­ру­ю­чим підприємством на рин­ку вимірю­валь­них си­стем із ємнісни­ми пе­ре­тво­рю­ва­ча­ми. Ком­панія пра­гне на­да­ва­ти спо­жи­ва­чам ви­со­ко­точні та якісні інстру­мен­ти з яки­ми зруч­но пра­ц­ю­ва­ти. Ви­най­де­на і за­па­тен­то­ва­на в 1972 році Хан­сом-Ульріхом Меєром вимірю­валь­на си­сте­ма Sylvac знач­но вдос­ко­на­ле­на за ба­га­то років. Ко­ман­да ро­з­роб­ників Sylvac пра­цює на пе­ред­ньо­му краї су­час­ної тех­но­логії

З 2006 ро­ку NOC international є тор­го­вим аген­том Sylvac.

 
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international