ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT
Підшипники
• 

Обладнання

Автомобільні частини
За ста­ти­сти­кою ли­ше один із трьох підшип­ників по­вністю ви­роб­ляє за­кла­де­ний у йо­го кон­струкцію ре­сурс. Пе­ред­час­ний вихід із ла­ду інших двох пов'яза­ний з по­мил­ка­ми при мон­тажі, не­вда­лим ви­бо­ром ма­сти­ла або ме­то­ду зма­щу­ван­ня, не­пра­виль­ним об­слу­го­ву­ван­ням або по­ру­шен­ням ре­жимів екс­плу­а­тації, що ве­де за со­бою аварійну зу­пин­ку ма­ши­ни або ме­ханізму, в яких во­ни вста­нов­лені.

Мон­таж, технічне об­слу­го­ву­ван­ня та екс­плу­а­тація ву­злів з підшип­ни­ка­ми є од­ни­ми з кри­тич­них еле­ментів у до­сяг­ненні мак­си­маль­ної надійності та гра­нич­ної дов­говічності ма­шин та ме­ханізмів. Ду­же важ­ли­во виб­ра­ти пра­виль­ний ме­тод вста­нов­лен­ня підшип­ни­ка та за­без­пе­чи­ти кваліфіко­ване об­слу­го­ву­ван­ня. До­сяг­ти цьо­го мож­на ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи відповідні про­фесійні ме­ханічні та гідравлічні інстру­мен­ти, індукційні нагрівачі та інші при­ст­рої для мон­та­жу та об­слу­го­ву­ван­ня. Ре­гу­ляр­на профілак­ти­ка доз­во­ляє уник­ну­ти не­за­пла­но­ва­них про­стоїв об­лад­нан­ня, до­ро­го­го ре­мон­ту, а та­кож пе­рей­ти до пла­но­во­го об­слу­го­ву­ван­ня. У здійс­ненні кон­тро­лю ста­ну підшип­ни­ко­вих ву­злів не­замінне об­лад­нан­ня для діагно­сти­ки та моніто­рин­гу технічно­го ста­ну від руч­них пор­та­тив­них при­ладів до стаціонар­них си­стем зби­ран­ня та об­роб­ки інфор­мації в ре­аль­но­му часі.

Надійна ро­бо­та підшип­ників не­мож­ли­ва без відповідно­го ма­сти­ла, яке оберігає підшип­ни­ки від зно­су та ко­розії. Для без­пе­ребійної ро­бо­ти підшип­ни­ко­во­го ву­з­ла має ве­ли­чезне зна­чен­ня вибір для кож­но­го кон­крет­но­го ви­пад­ку відповідно­го ма­стиль­но­го ма­теріалу та спеціаль­но­го об­лад­нан­ня, що за­без­пе­чує йо­го своєчас­ну по­да­чу і пра­виль­ний ме­тод на­не­сен­ня.

Ма­ю­чи су­час­ну інфор­маційну ба­зу, ши­рокі технічні знан­ня, кваліфіко­ва­ний пер­со­нал, роз­ви­нені зв'яз­ки з по­ста­чаль­ни­ка­ми ми мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти найбільш відповідні ти­пи інстру­ментів, при­ладів та об­лад­нан­ня для за­без­пе­чен­ня ефек­тив­ної та без­аварійної ро­бо­ти ва­ших ма­шин і ме­ханізмів.

Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international