ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники
• 

Обладнання

Автомобільні частини
За ста­ти­сти­кою ли­ше один із трьох підшип­ників по­вністю ви­роб­ляє за­кла­де­ний у йо­го кон­струкцію ре­сурс. Пе­ред­час­ний вихід із ла­ду інших двох пов'яза­ний з по­мил­ка­ми при мон­тажі, не­вда­лим ви­бо­ром ма­сти­ла або ме­то­ду зма­щу­ван­ня, не­пра­виль­ним об­слу­го­ву­ван­ням або по­ру­шен­ням ре­жимів екс­плу­а­тації, що ве­де за со­бою аварійну зу­пин­ку ма­ши­ни або ме­ханізму, в яких во­ни вста­нов­лені.

Мон­таж, технічне об­слу­го­ву­ван­ня та екс­плу­а­тація ву­злів з підшип­ни­ка­ми є од­ни­ми з кри­тич­них еле­ментів у до­сяг­ненні мак­си­маль­ної надійності та гра­нич­ної дов­говічності ма­шин та ме­ханізмів. Ду­же важ­ли­во виб­ра­ти пра­виль­ний ме­тод вста­нов­лен­ня підшип­ни­ка та за­без­пе­чи­ти кваліфіко­ване об­слу­го­ву­ван­ня. До­сяг­ти цьо­го мож­на ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи відповідні про­фесійні ме­ханічні та гідравлічні інстру­мен­ти, індукційні нагрівачі та інші при­ст­рої для мон­та­жу та об­слу­го­ву­ван­ня. Ре­гу­ляр­на профілак­ти­ка доз­во­ляє уник­ну­ти не­за­пла­но­ва­них про­стоїв об­лад­нан­ня, до­ро­го­го ре­мон­ту, а та­кож пе­рей­ти до пла­но­во­го об­слу­го­ву­ван­ня. У здійс­ненні кон­тро­лю ста­ну підшип­ни­ко­вих ву­злів не­замінне об­лад­нан­ня для діагно­сти­ки та моніто­рин­гу технічно­го ста­ну від руч­них пор­та­тив­них при­ладів до стаціонар­них си­стем зби­ран­ня та об­роб­ки інфор­мації в ре­аль­но­му часі.

Надійна ро­бо­та підшип­ників не­мож­ли­ва без відповідно­го ма­сти­ла, яке оберігає підшип­ни­ки від зно­су та ко­розії. Для без­пе­ребійної ро­бо­ти підшип­ни­ко­во­го ву­з­ла має ве­ли­чезне зна­чен­ня вибір для кож­но­го кон­крет­но­го ви­пад­ку відповідно­го ма­стиль­но­го ма­теріалу та спеціаль­но­го об­лад­нан­ня, що за­без­пе­чує йо­го своєчас­ну по­да­чу і пра­виль­ний ме­тод на­не­сен­ня.

Ма­ю­чи су­час­ну інфор­маційну ба­зу, ши­рокі технічні знан­ня, кваліфіко­ва­ний пер­со­нал, роз­ви­нені зв'яз­ки з по­ста­чаль­ни­ка­ми ми мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти найбільш відповідні ти­пи інстру­ментів, при­ладів та об­лад­нан­ня для за­без­пе­чен­ня ефек­тив­ної та без­аварійної ро­бо­ти ва­ших ма­шин і ме­ханізмів.

Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international