ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники
Обладнання
• 

Автомобільні частини

• 

Огляд

Асортимент
Інформація
Кон­струкція су­час­но­го ав­то­мобіля не­ми­сли­ма без різно­манітних ву­злів з де­та­ля­ми, що обер­та­ють­ся, пра­це­з­датність яких, го­лов­ним чи­ном, за­ле­жить від підшип­ників ко­чен­ня і ко­в­зан­ня. Це ма­то­чи­ни коліс та ко­роб­ки зміни пе­ре­дач, на­со­си охо­лод­жу­ю­чої ріди­ни та па­лив­на апа­ра­ту­ра, муф­ти зчеп­лен­ня та ме­ханізми га­зо­роз­поділу, еле­мен­ти підвіски та ре­дук­то­ри ру­льо­во­го управління, опо­ри кар­дан­них валів та го­ловні пе­ре­дачі, ге­не­ра­то­ри та кон­диціоне­ри, елек­тро­дви­гу­ни вен­ти­ля­торів та скло­очис­ників, сер­во­при­во­ди дзер­кал і склопідй­ом­ників, і ба­га­то інших.

На жаль де­талі будь-яко­го пра­ц­ю­ю­чо­го ме­ханізму схильні до зно­су та старіння, особ­ли­во це сто­сується де­та­лей ав­то­мобіля, які при екс­плу­а­тації постійно зна­хо­дять­ся в екс­тре­маль­них умо­вах, обу­мо­в­ле­них низь­кою якістю до­рож­ньо­го по­крит­тя, різки­ми пе­ре­па­да­ми тем­пе­ра­тур, ат­мо­сфер­ни­ми опа­да­ми та ба­гатьма інши­ми фак­то­ра­ми. Для підт­рим­ки постійної пра­це­з­дат­ності ав­то­мобіля, зно­шені де­талі та ву­з­ли по­тре­бу­ють заміни чи ре­мон­ту.

На на­шо­му складі ми постійно підт­ри­муємо та роз­ши­рюємо ве­ли­чез­ний асор­ти­мент найрізно­манітніших підшип­ників для всіх ву­злів ав­то­мобілів, а та­кож рем­ком­плектів сту­пи­ць та підвіски, во­дя­них на­сосів, на­тяж­них та па­ра­зит­них ро­ликів зуб­ча­стих та стру­моч­ко­вих ре­менів та ущільнень для лег­ко­вих та ван­таж­них ав­то­мобілів, ав­то­бусів, мо­то­циклів та інших транс­порт­них за­собів прак­тич­но будь-яко­го ви­роб­ни­ка та будь-яко­го ро­ку ви­пус­ку. Всі де­талі, що про­по­ну­ють­ся, ви­го­тов­лені оригіналь­ни­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми ав­то­мобільних кон­веєрних ви­роб­ництв. Ми та­кож про­по­нуємо інстру­мент та пла­стичні ма­сти­ла для об­слу­го­ву­ван­ня підшип­ни­ко­вих ву­злів та ме­ханізмів.

Ма­ю­чи су­час­ну інфор­маційну ба­зу, ве­ликі технічні знан­ня, кваліфіко­ва­ний пер­со­нал, роз­ви­нені зв'яз­ки з по­ста­чаль­ни­ка­ми, ми за­вжди мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти не­обхідну вам де­таль для якісно­го ре­мон­ту будь-яко­го ав­то­мобіля від «Таврії» до «Фер­рарі», від «Га­зелі» до «Сканії».

Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international