ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT
Підшипники
Обладнання
• 

Автомобільні частини

• 

Огляд

Асортимент
Інформація
Кон­струкція су­час­но­го ав­то­мобіля не­ми­сли­ма без різно­манітних ву­злів з де­та­ля­ми, що обер­та­ють­ся, пра­це­з­датність яких, го­лов­ним чи­ном, за­ле­жить від підшип­ників ко­чен­ня і ко­в­зан­ня. Це ма­то­чи­ни коліс та ко­роб­ки зміни пе­ре­дач, на­со­си охо­лод­жу­ю­чої ріди­ни та па­лив­на апа­ра­ту­ра, муф­ти зчеп­лен­ня та ме­ханізми га­зо­роз­поділу, еле­мен­ти підвіски та ре­дук­то­ри ру­льо­во­го управління, опо­ри кар­дан­них валів та го­ловні пе­ре­дачі, ге­не­ра­то­ри та кон­диціоне­ри, елек­тро­дви­гу­ни вен­ти­ля­торів та скло­очис­ників, сер­во­при­во­ди дзер­кал і склопідй­ом­ників, і ба­га­то інших.

На жаль де­талі будь-яко­го пра­ц­ю­ю­чо­го ме­ханізму схильні до зно­су та старіння, особ­ли­во це сто­сується де­та­лей ав­то­мобіля, які при екс­плу­а­тації постійно зна­хо­дять­ся в екс­тре­маль­них умо­вах, обу­мо­в­ле­них низь­кою якістю до­рож­ньо­го по­крит­тя, різки­ми пе­ре­па­да­ми тем­пе­ра­тур, ат­мо­сфер­ни­ми опа­да­ми та ба­гатьма інши­ми фак­то­ра­ми. Для підт­рим­ки постійної пра­це­з­дат­ності ав­то­мобіля, зно­шені де­талі та ву­з­ли по­тре­бу­ють заміни чи ре­мон­ту.

На на­шо­му складі ми постійно підт­ри­муємо та роз­ши­рюємо ве­ли­чез­ний асор­ти­мент найрізно­манітніших підшип­ників для всіх ву­злів ав­то­мобілів, а та­кож рем­ком­плектів сту­пи­ць та підвіски, во­дя­них на­сосів, на­тяж­них та па­ра­зит­них ро­ликів зуб­ча­стих та стру­моч­ко­вих ре­менів та ущільнень для лег­ко­вих та ван­таж­них ав­то­мобілів, ав­то­бусів, мо­то­циклів та інших транс­порт­них за­собів прак­тич­но будь-яко­го ви­роб­ни­ка та будь-яко­го ро­ку ви­пус­ку. Всі де­талі, що про­по­ну­ють­ся, ви­го­тов­лені оригіналь­ни­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми ав­то­мобільних кон­веєрних ви­роб­ництв. Ми та­кож про­по­нуємо інстру­мент та пла­стичні ма­сти­ла для об­слу­го­ву­ван­ня підшип­ни­ко­вих ву­злів та ме­ханізмів.

Ма­ю­чи су­час­ну інфор­маційну ба­зу, ве­ликі технічні знан­ня, кваліфіко­ва­ний пер­со­нал, роз­ви­нені зв'яз­ки з по­ста­чаль­ни­ка­ми, ми за­вжди мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти не­обхідну вам де­таль для якісно­го ре­мон­ту будь-яко­го ав­то­мобіля від «Таврії» до «Фер­рарі», від «Га­зелі» до «Сканії».

Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international