ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Наші новини
Нові продукти
Спеціальні пропозиції
• 

Новини партнерів

Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Середа, 16 грудня 2009
Ком­панія NTN та ко­рейсь­ка ком­панія Seohan підпи­са­ли кон­тракт про ство­рен­ня спільно­го підприємства. Це доз­во­ляє ком­панія NTN при­ско­ри­ти роз­ви­ток підшип­ни­ко­во­го бізне­су в індустріаль­но­му сег­менті та на вто­рин­но­му рин­ку, вклю­ча­ю­чи ри­нок ве­ли­ко­га­ба­рит­них підшип­ників вітро­вих турбін. …
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT
Середа, 29 липня 2009
Ком­панія Timken ого­ло­си­ла про те, що во­на підпи­са­ла уго­ду про про­даж японсь­кої ком­панії JTEKT ак­тивів сво­го бізне­су з ви­роб­ництва гол­ча­стих підшип­ників, спо­жи­ва­ча­ми яко­го є ви­роб­ни­ки ав­то­мобільних ком­по­нентів. …
Підшипники Timken підтримують гірничодобувне машинобудування у Польщі
Середа, 17 червня 2009
Ком­панія Timken по­ста­чає конічні ро­ли­кові підшип­ни­ки для вибійних ком­байнів, що ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся в підзем­но­го вугільно­го ви­до­бут­ку у Польщі. Транс­пор­те­ри ви­роб­ля­ють­ся групою FAMUR, найбільшим ви­роб­ни­ком гірни­чо­до­був­но­го об­лад­нан­ня Східної Євро­пи. …
SKF розширює свій бізнес із китайським виробником осей Fuwa
Вівторок, 31 березня 2009
На до­да­ток до кон­трак­ту на по­став­ку ущільнень, ви­гра­но­го в 2008 році, ком­панія SKF ви­гра­ла но­вий кон­тракт на по­ста­чан­ня конічних ро­ли­ко­вих підшип­ників ком­панії Fuwa. Кон­тракт ро­з­ра­хо­ва­ний на 3 ро­ки та по­ста­чан­ня оціню­ють­ся у 4,5 млн. до­ларів США на рік. …
SNR отримала Гран-прі Mechatronics Awards 2008 за технологію датчиків навантаження ASB3
Середа, 12 листопада 2008
Після міжна­род­но­го успіху тех­но­логії вимірю­ван­ня швид­кості обер­тан­ня ASB®, ком­панія SNR зно­ву пред­став­ляє ро­з­роб­ки у сфері ме­хатроніки з дат­чи­ком на­ван­та­жен­ня ASB3®. Ця тех­но­логія, впер­ше пред­став­ле­на на ви­ставці SCS у Па­рижі, от­ри­ма­ла Гран-прі Mechatronics Awards 2008 за всіма ка­те­горіями. …
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international