ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Підшипники торгової марки KBC зі складу
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Rabe Golden Eagle Disk Harrow Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Horsch Joker, Pronto, Terrano, Tiger Cultivator Bearing Units
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Bonfiglioli Concrete Mixer Gear Reducer Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Gaspardo Planters Bearings
Наші новини
Нові продукти
Спеціальні пропозиції
• 

Новини партнерів

Нове підприємство NTN в Кореї для постачання та виробництва підшипників вітрових турбін
Середа, 16 грудня 2009
Ком­панія NTN та ко­рейсь­ка ком­панія Seohan підпи­са­ли кон­тракт про ство­рен­ня спільно­го підприємства. Це доз­во­ляє ком­панія NTN при­ско­ри­ти роз­ви­ток підшип­ни­ко­во­го бізне­су в індустріаль­но­му сег­менті та на вто­рин­но­му рин­ку, вклю­ча­ю­чи ри­нок ве­ли­ко­га­ба­рит­них підшип­ників вітро­вих турбін. …
Timken підписала угоду про продаж підрозділу голкових підшипників JTEKT
Середа, 29 липня 2009
Ком­панія Timken ого­ло­си­ла про те, що во­на підпи­са­ла уго­ду про про­даж японсь­кої ком­панії JTEKT ак­тивів сво­го бізне­су з ви­роб­ництва гол­ча­стих підшип­ників, спо­жи­ва­ча­ми яко­го є ви­роб­ни­ки ав­то­мобільних ком­по­нентів. …
Підшипники Timken підтримують гірничодобувне машинобудування у Польщі
Середа, 17 червня 2009
Ком­панія Timken по­ста­чає конічні ро­ли­кові підшип­ни­ки для вибійних ком­байнів, що ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся в підзем­но­го вугільно­го ви­до­бут­ку у Польщі. Транс­пор­те­ри ви­роб­ля­ють­ся групою FAMUR, найбільшим ви­роб­ни­ком гірни­чо­до­був­но­го об­лад­нан­ня Східної Євро­пи. …
SKF розширює свій бізнес із китайським виробником осей Fuwa
Вівторок, 31 березня 2009
На до­да­ток до кон­трак­ту на по­став­ку ущільнень, ви­гра­но­го в 2008 році, ком­панія SKF ви­гра­ла но­вий кон­тракт на по­ста­чан­ня конічних ро­ли­ко­вих підшип­ників ком­панії Fuwa. Кон­тракт ро­з­ра­хо­ва­ний на 3 ро­ки та по­ста­чан­ня оціню­ють­ся у 4,5 млн. до­ларів США на рік. …
SNR отримала Гран-прі Mechatronics Awards 2008 за технологію датчиків навантаження ASB3
Середа, 12 листопада 2008
Після міжна­род­но­го успіху тех­но­логії вимірю­ван­ня швид­кості обер­тан­ня ASB®, ком­панія SNR зно­ву пред­став­ляє ро­з­роб­ки у сфері ме­хатроніки з дат­чи­ком на­ван­та­жен­ня ASB3®. Ця тех­но­логія, впер­ше пред­став­ле­на на ви­ставці SCS у Па­рижі, от­ри­ма­ла Гран-прі Mechatronics Awards 2008 за всіма ка­те­горіями. …
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2023 NOC international