ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
Koyo
Koyo Seiko Co., Osaka, Japan; JTEKT Corporation, Osaka, Japan
Зас­но­ва­на в 1921 році, з го­лов­ним офісом в Осаці, Японія Ком­панія Koyo Seiko гло­баль­но при­сут­ня на рин­ках Аме­ри­ки, Євро­пи та Азії. Koyo Seiko один з провідних світо­вих ви­роб­ників підшип­ників та ав­то­мобільних кер­мо­вих ме­ханізмів. …
KRW
Kugel- und Rollenlagerwerk Leipzig GmbH, Leipzig, Germany
Ком­панія бу­ла зас­но­ва­на в 1934 році під ім'ям Deutsche Kugellagerfabrik GmbH. Про якість її про­дукції свідчить той факт, що всі ди­зельні мо­то­ри літаків авіаком­панії Люфт­ган­за ек­с­клю­зив­но осна­щу­ва­ли­ся підшип­ни­ка­ми DKF. …
Lutco
Lutco, Inc., Worcester, Massachusetts, USA
По­ча­ток своєї історії в да­ле­ко­му 1945 році з не­ве­ли­ко­го це­ху по ви­го­тов­лен­ню штам­по­ва­них де­та­лей, ком­панія Lutco, Inc. ста­ла од­ним із провідних по­ста­чаль­ників підшип­ни­ко­вих рішень. …
NHBB
New Hampshire Ball Bearings, Inc., Peterborough, California, USA
New Hampshire Ball Bearings, Inc. про­по­нує ши­ро­кий та різно­манітний асор­ти­мент якісних ви­со­ко­точ­них підшип­ників для ае­ро­космічної, обо­рон­ної та інстру­мен­таль­ної про­ми­сло­во­стей, ме­дич­ної, комп'ютер­ної та ко­мунікаційної техніки. …
NTN
NTN Corporation, Osaka, Japan
Ком­панія NTN Corporation один з найбільших у світі ви­роб­ників підшип­ників. З ви­роб­ни­чи­ми по­туж­но­стя­ми, розміще­ни­ми по всьо­му світу, ком­панія є провідним по­ста­чаль­ни­ком підшип­ників для індустріаль­но­го та ав­то­мобільно­го ринків. …
RBC
RBC Bearings Incorporated, Oxford, Connecticut, USA
Зас­но­ва­на в 1919 році ком­панія RBC Bearings Incorporated має три­ва­лу і вра­жа­ю­чу історію май­стер­ності та інно­вацій у тех­но­логії ви­роб­ництва підшип­ників, які відзна­чені чис­лен­ни­ми па­тен­та­ми. …
RBF
Lokis Sweden AB, Tumba, Sweden
У 2004 році ком­панія Lokis Sweden AB по­ча­ла по­ста­чан­ня підшип­ників під тор­го­вою мар­кою RBF. Про­гра­ма по­став­ки містить ши­ро­кий асор­ти­мент стан­дарт­них та спеціаль­них підшип­ників ко­чен­ня, шарнірних підшип­ників та ком­по­нентів. …
Ringspann
Ringspann GmbH, Bad Homburg, Germany
Ком­панія Ringspann є спеціалістом, який має більш ніж шістде­ся­тирічний до­свід у дослідженні та ро­з­роб­лен­ня ком­по­нентів пе­ре­дачі енергії та ви­со­ко­точ­них за­тиск­них при­ст­роїв. …
Sferax
Sferax SA, Cortaillod, Switzerland
Сімей­на ком­панія Sferax SA бу­ла зас­но­ва­на Кла­у­дом-Ан­дре Бетріксом у Пе­зе (кан­тон Нев­ша­тель). Її пер­ша будівля, зве­де­на 1962 ро­ку в Кор­таїлоді, бу­ла роз­ши­ре­на 1967 ро­ку. …
Simatec
Simatec AG, Wangen an der Aare, Switzerland
З мо­мен­ту за­сну­ван­ня підприємства в 1983 році, пер­со­нал ком­панії Simatec ро­з­роб­ляє та ви­роб­ляє інно­ваційні про­дук­ти для технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня підшип­ників ко­чен­ня, які ста­ли все­світньо відомі під тор­го­ви­ми мар­ка­ми simatherm, simatool та simalube. …
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international