ГоловнаМапа сайтуЕлектронна пошта
English
Інтерактивний каталог
SKF
Aktiebolaget SKF, Goteborg, Sweden
Ком­панія SKF бу­ла зас­но­ва­на в 1907 році після ви­на­хо­ду Све­ном Вінг­квістом са­мов­ста­нов­лю­ва­но­го куль­ко­во­го підшип­ни­ка. І вже на по­чат­ку 1920-х років ком­панія ма­ла свої підрозділи в Європі, Аме­риці, Ав­стралії, Азії та Аф­риці. …
SLF
Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH, Fraureuth, Germany
По­чи­на­ю­чи з 50-х років на те­ри­торії Фра­у­ройт ви­роб­ля­ють­ся підшип­ни­ки і шпин­делі для вер­статів. Після істо­рич­них змін, що об'єдна­ли Німеч­чи­ну, в 1993 році бу­ло зас­но­ва­но ком­панію Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH. …
SNR
SNR Roulements, Annecy, France
Ком­панія SNR є ве­ли­ким світо­вим ви­роб­ни­ком підшип­ників ма­ю­чи більш ніж сторічний до­свід. Во­на ста­ла піоне­ром аб­со­лют­ної якості, що пер­ша у світі прой­ш­ла сер­тифікацію на відповідність стан­дар­ту ISO 9001 се­ред ви­роб­ників підшип­ників. …
Stieber
Stieber GmbH, Heidelberg, Germany
Зас­но­ва­на в 1937 році в Мюн­хені ком­панія Stieber за­раз є не­ве­ли­ким підприємством. у яко­му зай­ня­то 140 осіб. Во­на розта­шо­ва­на в Хей­дель­берзі та Гархінгу біля Мюн­хе­на де ро­з­роб­ля­ють­ся та ви­роб­ля­ють­ся муф­ти вільно­го хо­ду та об­ме­жу­вачі зво­рот­но­го хо­ду. …
Sylvac
Sylvac SA, Crissier, Switzerland
Ком­панія Sylvac SA ви­роб­ник циф­ро­во­го інстру­мен­ту для вимірю­ван­ня лінійних розмірів бу­ла зас­но­ва­на 1978 ро­ку. Близь­ко 95% про­дукції екс­пор­тується через ме­ре­жу тор­го­вих агентів у по­над 30 країн світу. …
THK
THK Co., Ltd., Tokyo, Japan
Ком­панія бу­ла ос­нов­ною в 1971 році під оригіналь­ним ім'ям Toho Seiko Co., Ltd. Творчі ідеї та унікальні тех­но­логії зро­би­ли ком­панію все­світнім піоне­ром у ро­з­робці на­прям­них лінійно­го пе­реміщен­ня (LM). …
Timken
The Timken Company, Canton, Ohio, USA
З ча­сом, ко­ли Ге­нрі Тімкен вибрав підшип­ник з конічни­ми ро­ли­ка­ми для вос­при­я­тия радіаль­них і осе­вих на­ван­та­жень по­над 100 років то­му ком­панія Timken со­сре­до­то­чи­ла про­дукцію для різно­манітних відростків про­ми­сло­вості та сег­ментів рин­ку. …
Для доступу до інтерактивних ресурсів вам необхідно авторизуватися.
Якщо у вас ще немає логіна і пароля, будь ласка зареєструйтеся.
Забули логін?Забули пароль?Зареєструватися
© 2002–2024 NOC international